دنیل تایگر - بخش دوم

2+ | 2017 | PBS Kids
Daniel Tiger - Volume 2
دنیل تایگر - بخش دوم
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Daniel Tiger 27 Thank You, Grandpere Tiger
13:34
Daniel Tiger 27 Thank You, Grandpere Tiger
Daniel Tiger 28 Neighborhood Thank You Day
13:33
Daniel Tiger 28 Neighborhood Thank You Day
Daniel Tiger 29 The Neighborhood Votes
13:39
Daniel Tiger 29 The Neighborhood Votes
Daniel Tiger 30 The Class Votes
13:28
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 30 The Class Votes
Daniel Tiger 31 Be a Vegetable Taster
14:25
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 31 Be a Vegetable Taster
Daniel Tiger 32 Daniel Tries a New Food
12:43
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 32 Daniel Tries a New Food
Daniel Tiger 33 Good Morning Daniel
13:37
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 33 Good Morning Daniel
Daniel Tiger 34 Goodnight Daniel
13:31
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 34 Goodnight Daniel
Daniel Tiger 35 Daniel Plays Ball
13:23
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 35 Daniel Plays Ball
Daniel Tiger 36 O Builds a Tower
13:44
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 36 O Builds a Tower
Daniel Tiger 37 Daniel Gets a Shot
14:45
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 37 Daniel Gets a Shot
Daniel Tiger 38 A Stormy Night
12:23
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 38 A Stormy Night
Daniel Tiger 39 Daniel's Sleepover
13:19
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 39 Daniel's Sleepover
Daniel Tiger 40 Backyard Camping
13:48
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 40 Backyard Camping
Daniel Tiger 41 You are Special
13:10
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 41 You are Special
Daniel Tiger 42 Daniel is Special
13:57
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 42 Daniel is Special
Daniel Tiger 43 Clean Up Time
13:35
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 43 Clean Up Time
Daniel Tiger 44 Neighborhood Cleanup
13:26
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 44 Neighborhood Cleanup
Daniel Tiger 45 The Dragon Dance
14:08
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 45 The Dragon Dance
Daniel Tiger 46 Teacher Harriet's Birthday
12:52
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 46 Teacher Harriet's Birthday
Daniel Tiger 47 Play Pretend
14:10
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 47 Play Pretend
Daniel Tiger 48 Super Daniel
12:51
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 48 Super Daniel
Daniel Tiger 49 Daniel Uses His Words
13:38
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 49 Daniel Uses His Words
Daniel Tiger 50 All Aboard
13:23
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 50 All Aboard
Daniel Tiger 51 The Royal Sandbox
13:38
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 51 The Royal Sandbox
Daniel Tiger 52 Daniel Says I'm Sorry
13:24
ویژه اعضاء
Daniel Tiger 52 Daniel Says I'm Sorry
این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا مدت زمان هر قسمت بیش از 10 دقیقه است، فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!