کایو - فصل دوم

2+ | 2002
Caillou - Season 2
کایو - فصل دوم
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Caillou S02E01 Caillou's Thanksgiving
07:54
Caillou S02E01 Caillou's Thanksgiving
Caillou S02E02 Happy New Year
08:06
Caillou S02E02 Happy New Year
Caillou S02E03 Lights Out
07:05
Caillou S02E03 Lights Out
Caillou S02E04 Star Light, Star Bright
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S02E04 Star Light, Star Bright
Caillou S02E05 Caillou Meets Robbie
08:07
ویژه اعضاء
Caillou S02E05 Caillou Meets Robbie
Caillou S02E06 Caillou's Big Chill
04:22
ویژه اعضاء
Caillou S02E06 Caillou's Big Chill
Caillou S02E07 Back Seat Driver
07:06
ویژه اعضاء
Caillou S02E07 Back Seat Driver
Caillou S02E08 Surprise Party
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S02E08 Surprise Party
Caillou S02E09 A Frog in Caillou's Throat
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S02E09 A Frog in Caillou's Throat
Caillou S02E10 New Kids on the Block
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S02E10 New Kids on the Block
Caillou S02E11 A Good Friend
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S02E11 A Good Friend
Caillou S02E12 Dancing at Grandma's
04:17
ویژه اعضاء
Caillou S02E12 Dancing at Grandma's
Caillou S02E13 A Special Dog
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S02E13 A Special Dog
Caillou S02E14 Caillou and the Tooth Fairy
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S02E14 Caillou and the Tooth Fairy
Caillou S02E15 Caillou's Bad Dream
08:07
ویژه اعضاء
Caillou S02E15 Caillou's Bad Dream
Caillou S02E16 A Surprise for Mommy
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S02E16 A Surprise for Mommy
Caillou S02E17 As Good as New
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E17 As Good as New
Caillou S02E18 Caillou and the Bulldozer
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E18 Caillou and the Bulldozer
Caillou S02E19 Clementine's New Pet
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E19 Clementine's New Pet
Caillou S02E20 Play Ball
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E20 Play Ball
Caillou S02E21 Backyard Bowlers
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E21 Backyard Bowlers
Caillou S02E22 Caillou Beats The Heat
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S02E22 Caillou Beats The Heat
Caillou S02E23 Caillou's Safari
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E23 Caillou's Safari
Caillou S02E24 Caillou's Sleepover Guest
04:17
ویژه اعضاء
Caillou S02E24 Caillou's Sleepover Guest
Caillou S02E25 Get Well Soon
08:07
ویژه اعضاء
Caillou S02E25 Get Well Soon
Caillou S02E26 Caillou Goes to School
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S02E26 Caillou Goes to School
Caillou S02E27 Finders Keepers
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S02E27 Finders Keepers
Caillou S02E28 Calling Dr. Caillou
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S02E28 Calling Dr. Caillou
Caillou S02E29 All in a Days Work
07:06
ویژه اعضاء
Caillou S02E29 All in a Days Work
Caillou S02E30 Pumpkin Patch Kid
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S02E30 Pumpkin Patch Kid
Caillou S02E31 Holiday Magic
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S02E31 Holiday Magic
Caillou S02E32 The Mighty Oak
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S02E32 The Mighty Oak
Caillou S02E33 Just in Time
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E33 Just in Time
Caillou S02E34 I Want To Grow Up
08:07
ویژه اعضاء
Caillou S02E34 I Want To Grow Up
Caillou S02E35 A Camping We Will Go
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S02E35 A Camping We Will Go
Caillou S02E36 Caillou's Scavenger Hunt
08:07
ویژه اعضاء
Caillou S02E36 Caillou's Scavenger Hunt
Caillou S02E37 Just Like Daddy
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S02E37 Just Like Daddy
Caillou S02E38 Far Away Home
08:07
ویژه اعضاء
Caillou S02E38 Far Away Home
Caillou S02E39 T-Shirt Trouble
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S02E39 T-Shirt Trouble
Caillou S02E40 Caillou's Sea Adventure
07:06
ویژه اعضاء
Caillou S02E40 Caillou's Sea Adventure
Caillou S02E41 Caillou Stays Up Late
08:07
ویژه اعضاء
Caillou S02E41 Caillou Stays Up Late
Caillou S02E42 Caillou Becomes a Writer
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E42 Caillou Becomes a Writer
Caillou S02E43 Caillou Cleans Up
08:06
ویژه اعضاء
Caillou S02E43 Caillou Cleans Up
Caillou S02E44 Caillou Goes to the Car Wash
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S02E44 Caillou Goes to the Car Wash
Caillou S02E45 Gone Fishing
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S02E45 Gone Fishing
Caillou S02E46 Caillou Helps Grandpa
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E46 Caillou Helps Grandpa
Caillou S02E47 House Paint
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S02E47 House Paint
Caillou S02E48 All You Can Eat
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S02E48 All You Can Eat
Caillou S02E49 The Little Bird
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S02E49 The Little Bird
Caillou S02E50 Backyard Zoo
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S02E50 Backyard Zoo
Caillou S02E51 The Berry Patch
08:06
ویژه اعضاء
Caillou S02E51 The Berry Patch
Caillou S02E52 Clowning Around
04:17
ویژه اعضاء
Caillou S02E52 Clowning Around
Caillou S02E53 Caillou Marches On
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S02E53 Caillou Marches On
Caillou S02E54 A Very Good Swimmer
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E54 A Very Good Swimmer
Caillou S02E55 Caillou Tries Karate
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E55 Caillou Tries Karate
Caillou S02E56 Skating Lessons
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S02E56 Skating Lessons
Caillou S02E57 Caillou Misses Sarah
08:07
ویژه اعضاء
Caillou S02E57 Caillou Misses Sarah
Caillou S02E58 Caillou Plays Baseball
08:06
ویژه اعضاء
Caillou S02E58 Caillou Plays Baseball
Caillou S02E59 Caillou The Firefighter
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E59 Caillou The Firefighter
Caillou S02E60 Caillou's Big Discovery
08:06
ویژه اعضاء
Caillou S02E60 Caillou's Big Discovery
Caillou S02E61 Caillou's Big Sale
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S02E61 Caillou's Big Sale
Caillou S02E62 Mr. Fixit
04:48
ویژه اعضاء
Caillou S02E62 Mr. Fixit
Caillou S02E63 Music Box
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E63 Music Box
Caillou S02E64 Caillou's Canoe Trip
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S02E64 Caillou's Canoe Trip
Caillou S02E65 New Clothes
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S02E65 New Clothes

به فصل دوم مجموعه کایو خوش آمدید!

کایو (نوشته می شود کایلو) نام یک سریال کارتونی ساخت کشور کانادا است که نخستین بار در شبکه TeleToon در پانزدهم سپتامبر 1997 پخش شد. این کارتون بعدا به شبکه Treehouse انتقال یافت، فصل دوم این مجموع در سال های 2000 تا 2002 پخش شد و قسمت نهایی کایو در تاریخ 3 اکتبر 2010 به نمایش در آمد. این مجموعه بر اساس کتاب های Hélène Desputeaux با همین نام ساخته شده است که روایتگر پسری 4 ساله با نام کایو است که ماجراجویی در جهان پیرامون خود را دوست دارد.

در حال حاضر مجموعه ای که در itoons.ir برای دانلود ارائه شده است نسخه بازسازی شده و باکیفیت این مجموعه نسبتا قدیمی می باشد، که می تواند کودک شما را مدت ها سرگرم نموده و آموزش انگلیسی آن به صورت غیرمستقیم و از روش تکرار و گوش دادن می باشد.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا حجم بالاتری برای فشرده سازی دارند فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!