سارا و اردک - فصل اول

2+ | 2013 | CBeebies
Sarah and Duck - Season 1
سارا و اردک - فصل اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Sarah and Duck S01E01 Lots of Shallots
07:04
Sarah and Duck S01E01 Lots of Shallots
Sarah and Duck S01E02 Sarah, Duck and the Penguins
07:04
Sarah and Duck S01E02 Sarah, Duck and the Penguins
Sarah and Duck S01E03 Cheer Up Donkey
07:04
Sarah and Duck S01E03 Cheer Up Donkey
Sarah and Duck S01E04 Cake Bake
07:05
Sarah and Duck S01E04 Cake Bake
Sarah and Duck S01E05 Bouncy Ball
07:05
Sarah and Duck S01E05 Bouncy Ball
Sarah and Duck S01E06 Robot Juice
07:07
Sarah and Duck S01E06 Robot Juice
Sarah and Duck S01E07 Scarf Lady's House
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E07 Scarf Lady's House
Sarah and Duck S01E08 Rainbow Lemon
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E08 Rainbow Lemon
Sarah and Duck S01E09 Sit Shop
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E09 Sit Shop
Sarah and Duck S01E10 Kite Flight
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E10 Kite Flight
Sarah and Duck S01E11 Umbrella and the Rain
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E11 Umbrella and the Rain
Sarah and Duck S01E12 Big Shop
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E12 Big Shop
Sarah and Duck S01E13 Woollen Music
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E13 Woollen Music
Sarah and Duck S01E14 Doubles
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E14 Doubles
Sarah and Duck S01E15 Fairground
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E15 Fairground
Sarah and Duck S01E16 Sarah Gets a Cold
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E16 Sarah Gets a Cold
Sarah and Duck S01E17 Ribbon Sisters
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E17 Ribbon Sisters
Sarah and Duck S01E18 Stargazing
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E18 Stargazing
Sarah and Duck S01E19 Coloured Light
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E19 Coloured Light
Sarah and Duck S01E20 Strawberry Souffle
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E20 Strawberry Souffle
Sarah and Duck S01E21 Camera
07:06
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E21 Camera
Sarah and Duck S01E22 Tapping Shoes
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E22 Tapping Shoes
Sarah and Duck S01E23 Bobsleigh
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E23 Bobsleigh
Sarah and Duck S01E24 Fireworks Dance
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E24 Fireworks Dance
Sarah and Duck S01E25 Fancy Park
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E25 Fancy Park
Sarah and Duck S01E26 Pipe Conductor
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E26 Pipe Conductor
Sarah and Duck S01E27 Slow Quest
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E27 Slow Quest
Sarah and Duck S01E28 World Bread Day
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E28 World Bread Day
Sarah and Duck S01E29 Pond Princess
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E29 Pond Princess
Sarah and Duck S01E30 Scared of Stairs
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E30 Scared of Stairs
Sarah and Duck S01E31 Balloon Race
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E31 Balloon Race
Sarah and Duck S01E32 Puncture Pump
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E32 Puncture Pump
Sarah and Duck S01E33 Plate Fog
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E33 Plate Fog
Sarah and Duck S01E34 Moon Paint
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E34 Moon Paint
Sarah and Duck S01E35 The Play
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E35 The Play
Sarah and Duck S01E36 Bread Bike
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E36 Bread Bike
Sarah and Duck S01E37 Bug's Button Bank
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E37 Bug's Button Bank
Sarah and Duck S01E38 No More Wool
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E38 No More Wool
Sarah and Duck S01E39 Octagon Club
07:00
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E39 Octagon Club
Sarah and Duck S01E40 Petal Light Picking
07:05
ویژه اعضاء
Sarah and Duck S01E40 Petal Light Picking
فایل فشرده 40 قسمت فصل اول
حجم فایل: 783.3 MB
زمان کل کلیپ ها: 04:43:18
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!