زیپی و من - بخش اول
2+ | World Family

Zippy and Me - Volume 1
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Tom Kieffer
Zippy and Me
Say Hello
My Arms Go Up and Down
Listen to the Drum
Head and Shoulders, Knees...
Wiggly Me
Bounce with Me
I Like to Laugh
Goodbye

این بخش از زیپی و من در مجموع شامل 9 قسمت در 38 دقیقه می باشد.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!