دیانا و روما - بخش اول

2+ | 2017
Diana and Roma - Volume 1
دیانا و روما - بخش اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Diana and Roma 01 Diana Teaches the Names of Fruits and Vegetables
03:14
Diana and Roma 01 Diana Teaches the Names of Fruits and Vegetables
Diana and Roma 02 Diana Playing with Colored Balloons
04:26
Diana and Roma 02 Diana Playing with Colored Balloons
Diana and Roma 03 Diana Plays with Colored Toy Pyramid
02:32
Diana and Roma 03 Diana Plays with Colored Toy Pyramid
Diana and Roma 04 Diana and Baby Doll Play on the Outdoor Playground
04:11
Diana and Roma 04 Diana and Baby Doll Play on the Outdoor Playground
Diana and Roma 05 Diana and Crying Baby Born Dolls
05:57
Diana and Roma 05 Diana and Crying Baby Born Dolls
Diana and Roma 06 Little Mommy for Baby Doll
03:31
Diana and Roma 06 Little Mommy for Baby Doll
Diana and Roma 07 Diana Pretend Play with Ice Cream Cart Toys
03:13
Diana and Roma 07 Diana Pretend Play with Ice Cream Cart Toys
Diana and Roma 08 Diana pretend play with new Toys Unicorn Dog Dragon
04:05
Diana and Roma 08 Diana pretend play with new Toys Unicorn Dog Dragon
Diana and Roma 09 Diana Fun Playing Outdoors and Looking for Colored Chairs
03:31
Diana and Roma 09 Diana Fun Playing Outdoors and Looking for Colored Chairs
Diana and Roma 10 Roma and Diana Pretend Play with Nail polish for kids
04:26
Diana and Roma 10 Roma and Diana Pretend Play with Nail polish for kids
Diana and Roma 11 Diana Draws and to Name Fruit
03:03
Diana and Roma 11 Diana Draws and to Name Fruit
Diana and Roma 12 Little Girl Have Fun Playing on The Outdoor Playground
03:44
Diana and Roma 12 Little Girl Have Fun Playing on The Outdoor Playground
Diana and Roma 13 Diana Plays with Colored Foam
04:09
Diana and Roma 13 Diana Plays with Colored Foam
Diana and Roma 14 Diana Plays with Color Balls and Finger Family Song
02:52
Diana and Roma 14 Diana Plays with Color Balls and Finger Family Song
Diana and Roma 15 Diana Plays with Slime for children
03:28
Diana and Roma 15 Diana Plays with Slime for children
Diana and Roma 16 The Adventures of Diana and Her Toys Outdoors
03:40
Diana and Roma 16 The Adventures of Diana and Her Toys Outdoors
Diana and Roma 17 Diana Pretend Play with Toy Vacuum Cleaner
05:09
Diana and Roma 17 Diana Pretend Play with Toy Vacuum Cleaner
Diana and Roma 18 Diana with Mommy Doing Shopping in a Toy Store
04:32
Diana and Roma 18 Diana with Mommy Doing Shopping in a Toy Store
Diana and Roma 19 Diana Plays Old Mcdonald Had a Farm
03:05
Diana and Roma 19 Diana Plays Old Mcdonald Had a Farm
Diana and Roma 20 Diana Plays with Hatchimals Surprise Eggs
04:21
Diana and Roma 20 Diana Plays with Hatchimals Surprise Eggs
Diana and Roma 21 Diana Playing with Baby Born Doll
04:35
Diana and Roma 21 Diana Playing with Baby Born Doll
Diana and Roma 22 Diana Plays with Balloons in Dresses of Princesses
03:26
Diana and Roma 22 Diana Plays with Balloons in Dresses of Princesses
Diana and Roma 23 Diana Plays with Squishy Balls
04:15
Diana and Roma 23 Diana Plays with Squishy Balls
Diana and Roma 24 Diana Pretend Babysitting Baby Dolls
03:10
Diana and Roma 24 Diana Pretend Babysitting Baby Dolls
Diana and Roma 26 Diana Pretend Play Babysitting Cry Baby Dolls
04:04
ویژه اعضاء
Diana and Roma 26 Diana Pretend Play Babysitting Cry Baby Dolls
Diana and Roma 27 Diana Plays Hide and Seek with Disney Princess Dolls
04:59
ویژه اعضاء
Diana and Roma 27 Diana Plays Hide and Seek with Disney Princess Dolls
Diana and Roma 28 Diana Little Mommy Pretend Play with LOL Surprise
02:56
ویژه اعضاء
Diana and Roma 28 Diana Little Mommy Pretend Play with LOL Surprise
Diana and Roma 29 Diana is Playing with Play Doh Toys
04:30
ویژه اعضاء
Diana and Roma 29 Diana is Playing with Play Doh Toys
Diana and Roma 30 Diana Pretend Play with Baby Doll
12:56
ویژه اعضاء
Diana and Roma 30 Diana Pretend Play with Baby Doll

مجموعه دیانا و روما به درخواست کاربران اضافه شده و ممکن است روی رفتار کودکان تأثیرگزار باشد، در انتخاب مجموعه های آموزشی دقت کنید.

فایل فشرده 30 کلیپ بخش اول
حجم فایل: 1.66 GB
زمان کل کلیپ ها: 02:04:34
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!