استیو و مگی - بخش چهارم
1+ | 2018 | wattsenglish

Wow English Steve and Maggie - Part 4
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Steve R. Watts
Johny, Johny, Yes Papa
Kids Family Fun Trip
Kids Pretend Play with Bobby
Kids Wash Hands
Kite for Kids
Lego Toy Train Story
Let's Jump, Jump, Jump
Little Live Pets Stories
Maggie and Steve at Home
Maggies Birthday Story
Magic Classroom Objects
Magic English Play
Magic Food
Magic Food Animal Farm Story
Magic Race
Magic Toys
Magic T-Shirt
Magic Weather
Magic Yummy Food Surprise...
Mixing Colours
ویژه اعضاء
Monster for Kids
Monster Trucks for Children
Mr. Sun Farm Animals
Mr. Sun, Mr. Golden Sun
Musical Instruments Piano...
New House and Playground
On the Farm
On the Farm What is it
Opening Christmas Presents

استیو و مگی فضایی ایجاد می کنند تا کودکان بتوانند در آن به یادگیری زبان بپردازند و از آن لذت ببرند، در این شرایط والدین می توانند آرامش داشته باشند و به کارهای روزمره خود بپردازند.
واو انگلیش (Wow English) نمایشی سراسر جذابیت و شادی و همراه با موزیک است. در این ویدئوها ماجراجویی های استیو و مگی را دنبال کنید و خود را برای تجربه ای شگفت انگیز آماده کنید. می خواهیم خوش بگذرونیم!