آهنگ های سوپر سیمپل - بخش اول

1+ | 2016 | Super Simple
Super Simple Songs Vol. 1
آهنگ های سوپر سیمپل - بخش اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Twinkle, Twinkle, Little Star
02:29
Twinkle, Twinkle, Little Star
A Stormy Day
04:20
A Stormy Day
A Surprise For You
01:59
A Surprise For You
After A While Crocodile
01:04
After A While Crocodile
After The Rain
04:28
After The Rain
Apples and Bananas
03:07
Apples and Bananas
Bingo
02:51
Bingo
Bye Bye Goodbye
01:47
Bye Bye Goodbye
Clean Up Song
01:37
Clean Up Song
Count and Move
01:14
Count and Move
Count Down and Move
01:15
Count Down and Move
Counting Bananas
01:30
Counting Bananas
Days of the Week
01:18
Days of the Week
Eeney Meeney Miney Moe
01:03
Eeney Meeney Miney Moe
Five Little Ducks
02:36
Five Little Ducks
Five Little Monkeys
02:09
Five Little Monkeys
Five Little Pumpkins
03:02
Five Little Pumpkins
Five Little Speckled Frogs
02:42
Five Little Speckled Frogs
Flap Your Wings Together
02:10
Flap Your Wings Together
Go Away
01:41
Go Away
Good Morning Mr. Rooster
02:23
Good Morning Mr. Rooster
Goodbye Snowman
00:59
Goodbye Snowman
Head Shoulders Knees & Toes
02:07
Head Shoulders Knees & Toes
Hello
01:23
Hello
Hello Hello
01:20
Hello Hello
Hello Little Baby Sparrows
02:26
Hello Little Baby Sparrows
Hello My Friends
01:07
Hello My Friends
I See Something Blue
02:54
I See Something Blue
If You're Happy
01:56
If You're Happy
Ten Little Elves
03:26
Ten Little Elves
این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا مدت زمان هر قسمت بیش از 10 دقیقه است، فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!